Skip to main content

GESCHIEDENIS LANDELIJK

De Gereformeerde Gemeente te Apeldoorn behoort tot de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika). Deze zijn deels voortgekomen uit de Afscheiding van 1834 en deels uit de afscheiding van 1841 (ds. Ledeboer). In 1907 verenigden zich 14 Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis en 22 Ledeboeriaanse Gemeenten zich tot de Gereformeerde Gemeenten. Ds. G.H. Kersten was een krachtige promotor van deze vereniging. Ook nadien is deze predikant van grote betekenis geweest voor dit kerkverband.

Als basis van de geloofsleer staan de Bijbel – als het onfeilbare Woord van God – en de Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) centraal.

Op de generale synode van 1931 heeft de synode zich uitgesproken over het verbond der genade en de plaats die de uitverkiezing hierbij inneemt. Het verbond der genade staat onder de beheersing van de uitverkiezing ter zaligheid; dat wil zeggen dat het wezen van het verbond alleen de uitverkorenen geldt. Qua inhoud zijn het verbond der verlossing en het verbond der genade één. God heeft het genadeverbond opgericht met Christus als het Hoofd van al de Zijnen.

De prediking valt onder de bediening van het genadeverbond. Deze betreft alle hoorders van het evangelie. Tot hen allen komt het vriendelijk aanbod van genade om als een arme zondaar door Jezus Christus te worden gezaligd. In de prediking neemt de toepassing van het heil als het werk van de Heilige Geest een grote plaats in.