Vragen bij de ochtendpreek op eerste Pinksterdag 28 mei 2023

 

Tekst: Handelingen 2 vers 1 tot en met 4  

1 En als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten.
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

 

Thema: Het Pinksterfeest

 1. Vragen bij de eerste gedachte: De Pinkstertijd
  In Israël vierden de mensen drie grote feesten. Het feest van de Eerstelingen (Paasfeest), het Wekenfeest (Pinksterfeest) en het Loofhuttenfeest.
  1. Wat aten de mensen bij het feest van de Eerstelingen en waar was dit een symbool van?
  2. In die tijd begon ook de oogst van gerst. Wat deden de mensen met de eerste gerst?
  3. Hoeveel dagen later was het Pinksterfeest (het Wekenfeest)?
  4. Welke oogst was in de tijd van het Pinksterfeest belangrijk?
  5. De Israëlieten brachten op dit feest twee broden naar het huis van de Heere. Wat betekenen deze broden?
  6. Wat betekent het dat de dag van het Pinksterfeest vervuld werd?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: De Pinkstertekenen
  Er is een groep mensen bij elkaar in de tempel. Ze wachten op de Heilige Geest. Ze loven en danken en bidden en smeken.
  1. Waarom staat er in Handelingen 2 vers dat er ‘haastelijk, plotseling een geluid uit de hemel kwam’?
  2. Wanneer de Heilige Geest komt, gebeurt er iets. Er zijn ‘tekenen’ die dit laten zien aan de mensen. Wat is het eerste teken?
  3. Wat kun je daarvan leren?
  4. Wat is het tweede teken? En wat kun je daarvan leren?

 

 1. Vragen bij de derde gedachte: De Pinkstergenade
  1. Wat is het derde teken?
  2. Was de Heilige Geest er in het Oude Testament ook al?
  3. Wat hebben jij en ik nodig?

 

Verwerkingsopdrachten:

 • In Handelingen 2 vers 1-13 gaat het over de uitstorting van de Heilige Geest. Stel dat er bij jou in de klas een jongen of meisje zit die nog maar kort een Bijbel heeft en eerst nooit naar de kerk ging. Hij of zij vraagt zich af wat Pinksteren eigenlijk betekent. Probeer het eens uit te leggen!

 

 • De verwerkingen passen bij de preek en het Pinksterfeest.

 

Download PDF

Kleurplaat Pinksterfeest (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Handelingen 2 vers 14 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Handelingen 2 vers 1-4 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Handelingen 2 vers 1-4 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Vragen bij de ochtendpreek op tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Openbare geloofsbelijdenis

Tekst: 1 Petrus 2 vers 21:

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.

 

Thema: Mijn treden in Christus’ spoor

 1. Vragen bij de eerste gedachte: De roeping 
  1. Aan wie schrijft Petrus deze brief?
  2. Voor de christenen was het leven niet altijd zo gemakkelijk. Waarom niet?
  3. In de tijd dat Petrus deze brief schreef, hadden de mensen ‘slaven’ die voor hen in huis werkten. Wat leer je over hen?
  4. Probeer vers 19 uit te leggen in je eigen woorden.
  5. Petrus zegt: “Christus heeft voor ons geleden…” Noem eens voorbeelden uit de lijdens­geschiedenis.

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: Het voorbeeld
  1. Het gaat in vers 21b over ‘voetstappen’. Wat bedoelt Petrus met ‘voetstappen van de Heere Jezus’?
  2. Wat betekent ‘navolgen’?
  3. Wat leer je van het voorbeeld over de voetstappen in de sneeuw?
  4. Wat heb je nodig om de Heere Jezus te volgen?

 

Verwerkingsopdrachten:

 • Wil je bidden voor de jongeren die vandaag geloofsbelijdenis hebben gedaan?

 

 

 

Download PDF

Download kaart 1 Petrus 2 vers 21

Download verwerking 1 Petrus 2 vers 21

Eerdere vragen en verwerkingen bij de preek zijn op te vragen via jongeren@gergemapeldoorn.nl

Al het beeldmateriaal op deze pagina is voorzover bekend met toestemming of rechtenvrij geplaatst. Wanneer u hier een vraag of klacht over hebt, kunt u contact opnemen met de webmaster.